ODSTĘPIENIE OD UMOWY:

Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie do czternastu (14) dni od daty otrzymania produktu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Formularz znajduje się na dole strony, można go pobrać i złożyć go drogą elektroniczną lub listownie.

Klient ma obowiązek zwrócić zakupiony towar niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. 

Sklep jest zobowiązany do zwrotu Klientowi kosztów odesłania towaru w wysokości najtańszego sposobu dostarczania towaru oferowanego przez Sklep.

Zwrot dokonanej płatności następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14  dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, po otrzymaniu zwracanego towaru.

Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

 

Wzór stosownego oświadczenia należy pobrać poniżej, wydrukować i wypełnić. W przypadku odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany do odesłania  zakupionych Produktów w oryginalnym opakowaniu wraz z wypełnionym oświadczeniem i dołączonym oryginalnym dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT - w tym przypadku zostanie wystawiona faktura korygująca). Zwracany produkt nie może nosić śladów używania, być uszkodzony, dotyczy także opakowania. 

Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.sklepever.pl jest prawnie wiążącą umową kupna-sprzedaży. 

Sklep www.sklepever.pl zastrzega sobie możliwość braku dostępności określonego towaru, o czym klient zostanie poinformowany. 

 

WARUNKI REKLAMACJI :

 

Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT). 

Na wszystkie reklamowane produkty z tytułu niezgodności towaru z umową zakupione w naszym sklepie przyznawana jest 24 miesięczna odpowiedzialność sprzedawcy. 

Zgłoszenie reklamacyjne powinno być złożone na wypełnionym czytelnie formularzu, którego wzór należy pobrać poniżej.

Reklamacja zostanie rozpatrzona i odesłana w ciągu 14 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru pod adres firmy: 15-888 Białystok, ul. Wyszyńskiego 2/4, 

Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru. 

Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta w produktach nie zużytych. 

Reklamacja może nie zostać pozytywnie rozpatrzona w przypadku gdy wystąpiło naturalne zużycie produktu, wyrób został mechanicznie uszkodzony bądź wada w towarze powstała wskutek braku lub niewłaściwej konserwacji. 

W przypadku gdy towar jest niezgodny z umową kupujący może żądać: 

w pierwszej kolejności - nieodpłatnej naprawy. 

jeśli naprawa jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie towar zostanie wymieniony na nowy.

Przesyłki z wymienionymi produktami odsyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej, przesyłką zwykłą, chyba że klient zażyczy sobie aby wysyłka była na jego koszt.

Dane dotyczące przelewu bankowego na konto:

Nazwa banku: Bank BGŻ S.A

 

Numer konta: 59 2030 0045 1110 0000 0272 5810

 

Tytuł przelewu: Zapłata za ... (nr zamówienia + data)

POLITYKA PRYWATNOŚCI (RODO)

I. Wstęp – dane kontaktowe
Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje ogólne dotyczące używania (przetwarzania) przez Firmę Handlową EVER, danych osobowych obecnych oraz potencjalnych Klientów, w tym osób odwiedzających strony internetowe F.H.EVER (dalej łącznie „Użytkownicy”).

Szanujemy prywatność naszych Użytkowników w związku z czym udostępniamy niniejszą Politykę Prywatności, aby każdy Użytkownik wiedział w jakim zakresie jej/jego dane osobowe są przetwarzane, w tym mógł samodzielnie, świadomie i swobodnie decydować o tym, czy skorzysta z naszych serwisów.

W ramach niniejszej Polityki Prywatności postanowiliśmy opisać ogólnie w jaki sposób i w jakim zakresie zbieramy dane osobowe Użytkowników, do jakich celów wykorzystujemy te dane, komu je udostępniamy oraz jak je chronimy. W Polityce Prywatności Użytkownik znajdzie również informację o tym, jakie Użytkownikom przysługują prawa.


Dane kontaktowe F.H. EVER:
Właścicielem Sklepu Internetowego EVER jest Firma Handlowa EVER Jarosław Kryński z siedzibą w Białymstoku mieszcząca się przy ul. Wyszyńskiego 2/5, 15-888. Telefon: 085 745 17 98, fax: 085 745 16 62, NIP: 542-101-07-25

Firma prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do prowadzonej przez Prezydenta Miasta Białegostoku ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 11330 oraz figuruje w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych F.H. EVER:

E-mail:biuro@sklepever.pl
Adres: Firma Handlowa EVER Jarosław Kryński, zwany dalej „IOD".

II. Przepisy prawa o ochronie danych osobowych
Polityka Prywatności F.H. EVER odnosi się do następujących przepisów dot. ochrony danych osobowych:

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 roku, poz. 922) (obowiązująca do 25.05.2018 r.)
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO” ( stosowane od 25.05.2018 r. wraz z nowymi przepisami krajowymi)
III. Zasady przetwarzania Twoich danych osobowych
Doceniamy zaufanie, którym obdarzyli nas Użytkownicy. W ramach przetwarzania danych osobowych Użytkowników przykładamy wagę do tego, aby dane te były przetwarzane w sposób bezpieczny, rzetelny, zgodny z prawem oraz przejrzysty dla Użytkownika.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady, jakimi się kierujemy:

Zbieramy dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane.
Cele zbierania danych osobowych Użytkowników są jasno określone, mające oparcie w przepisach prawa – nie przetwarzamy danych w sposób niezgodny z tymi celami. 
Dbamy o aktualność i poprawność danych osobowych Użytkowników i niezwłocznie reagujemy na każde wnioski o sprostowanie czy aktualizację danych. 
Realizujemy prawo Użytkowników do dostępu do ich danych osobowych oraz ich poprawiania.
Realizujemy także prawa Użytkowników do usunięcia danych osobowych, wycofania zgody, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawa do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu.
Ograniczamy przechowywanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów dla których są zbierane, chyba, że zachodzą zdarzenia mogące wydłużyć okres przechowywania danych.
Chronimy dane osobowe Użytkowników przed utratą, dostępem osób niepowołanych, przypadkową utratą lub zmianą oraz innymi bezprawnymi formami przetwarzania.
Jeżeli dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, umownie zabezpieczony oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
IV. Prawa Użytkowników w związku z przetwarzaniem danych osobowych F.H. EVER realizuje prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem ich danych osobowych. Prawa te wynikają z obowiązujących przepisów prawa w zakresie danych osobowych, w szczególności RODO (art. 16-21).

Użytkownik ma prawo do:

Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (patrz punkt VII poniżej)
Prawo dostępu do danych: masz prawo do otrzymania od F.H. EVER potwierdzenia czy Twoje dane osobowe są przetwarzane przez F.H. EVER i w jaki sposób. 
Prawo do sprostowania nieaktualnych lub niedokładnych danych osobowych, a także prawo do ich uzupełnienia w przypadku, gdy są niekompletne.
Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli przetwarzamy dane osobowe w oparciu o nasz uzasadniony interes (np. cele analityczne, dowodowe, archiwizacyjne), wówczas w razie Twojego sprzeciwu, będziemy musieli zaprzestać przetwarzania Twoich danych , chyba, że wykażemy istnienie istotnych, uzasadnionych podstaw dla przetwarzania, które to obiektywnie powinny mieć pierwszeństwo nad Twoją niedogodnością lub polegają na obronie naszych roszczeń (np. w postępowaniu sądowym). Prawo sprzeciwu przysługuje także w przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie, np. w związku z profilowaniem opartym o pliki cookies. W tym przypadku przetwarzanie danych osobowych w tym celu musi zostać natychmiast zaniechane.
Prawo do usunięcia danych osobowych przez F.H. EVER („prawo do bycia zapomnianym”) polega co do zasady na żądaniu od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych.
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, co w wymiarze praktycznym może polegać na czasowym zablokowaniu dostępu użytkownikom do Twoich danych, czy przeniesieniu danych do innego systemu.
Prawo do przenoszenia danych: masz prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które nam dostarczyłeś jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o Twoją zgodę lub na podstawie umowy, oraz w sposób zautomatyzowany.
Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych (później do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzanych danych osobowych, w tym przysługujących Tobie praw, możesz przesłać mailowo na adres: biuro@sklepever.pl, lub pisemnie na adres .F.H. EVER ul. Wyszyńskiego 2/5, 15-888 Białystok z dopiskiem „IOD”. W przypadku wniosku o cofnięcie zgody zobacz także punkt VII poniżej.

Twoje wnioski zostaną spełnione bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Termin ten może ulec przedłużeniu z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o kolejne dwa miesiące, o czym Ciebie poinformujemy. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że otrzymasz od nas informacje, z których zrezygnowałeś cofając zgodę.

V. Bezpieczeństwo danych osobowych
F.H. EVER podejmuje techniczne i organizacyjne środki służące ochronie danych osobowych przed bezprawnym czy nieautoryzowanym dostępem lub wykorzystaniem, jak również przed przypadkowym ich zniszczeniem, utratą lub naruszeniem integralności. Zasada zapewnienia bezpieczeństwa przyświecała nam podczas projektowania infrastruktury IT, projektowania standardów i praktyki biznesowej. Nasze procedury bezpieczeństwa obejmują w szczególności: zabezpieczenie dostępu, system kopii zapasowych, monitowanie, przegląd i utrzymanie, zarządzanie incydentami bezpieczeństwa.

W ramach zapewniania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych zobowiązujemy się do uwzględnienia:

a) poufności – będziemy chronić dane przed przypadkowym ujawnieniem osobom trzecim,
b) integralności – będziemy chronić dane przed nieuprawnioną modyfikacją,
c) dostępności – będziemy zapewniać dostęp upoważnionych osób do Twoich danych, jeżeli wystąpi taka potrzeba.

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez osoby trzecie jedynie w przypadku, gdy taki podmiot zobowiąże się do zapewnienia właściwych technicznych i organizacyjnych środków gwarantujących zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, jak również do zachowania poufności tych danych. Każdy pracownik F.H. EVER mający dostęp do danych osobowych dysponuje odpowiednim upoważnieniem i jest zobowiązany do zachowania poufności.

VI. Jak przetwarzamy Twoje dane?
W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane Użytkowników?

F.H. EVER przetwarza Twoje dane osobowe wyłącznie w określonych, jednoznacznych i zgodnych z prawem celach. Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób niezgodny z tymi celami.

O tym, jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych, F.H. EVER każdorazowo informuje Użytkownika w ramach osobnego komunikatu np. na stronie internetowej, na piśmie etc. w ramach realizacji obowiązku informacyjnego.

Sposób zbierania danych

Twoje dane osobowe mogą pochodzić z wielu źródeł, w tym na podstawie Twojej zgody, z naszych stron internetowych w formie poprzez np. sklepy internetowe, formularze kontaktowe, mediów społecznościowych. Niezależnie, w związku z korzystaniem przez Ciebie ze stron internetowych F.H. EVER gromadzi także dane zawarte w logach systemowych (więcej w punkcie XII).

Jakie dane możemy przetwarzać?

Dane osobowe, o których piszemy, mogą obejmować twoje dane identyfikacyjne np. imię, nazwisko, dane kontaktowe: np. numer telefonu, adres email, dane lokalizacyjne, dane dot. Twoich zamówień, zleceń, reklamacji. Za każdym razem będziemy określać i przetwarzać tylko niezbędny zakres danych. W przypadku podawania przez Ciebie danych kontaktowych, wystarczy, że podasz nam tylko jedną z dwóch dostępnych: numer telefonu albo adres email.

W ramach prowadzenia różnych serwisów internetowych F.H. EVER może zbierać różne dane osobowe, których podanie jest dobrowolne, lecz często niezbędne żeby obsłużyć Twoje zamówienie lub zapytanie. Jeśli nie chcesz podać danych poprzez formularze internetowe, zawsze możesz skontaktować się osobiście z nami.
Użytkownicy korzystający z naszego serwisu (strony F.H. EVER) pozostają anonimowi do czasu aż zadecydują, że chcą się zalogować


VII. Zgoda – cofnięcie zgody
W relacji z Użytkownikiem, także w ramach usług oferowanych za pośrednictwem strony internetowej, Użytkownik może być poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym na marketing elektroniczny, jeśli to właśnie Twoja zgoda może stanowić właściwą podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych. F.H. EVER nie wymaga wyrażenia zgody w sytuacji, gdy nie jest to niezbędne w konkretnym przypadku (chociaż obowiązek uzyskania zgody może wynika z innych przepisów prawa, np. zgoda na marketing telefoniczny lub elektroniczny).

Użytkownik ma prawo do wycofania zgody w każdym momencie poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego bądź poprzez bezpośredni kontakt u F.H. EVER.

Wycofanie zgody nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami czy nieprzyjemnościami.

Pamiętaj, że cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twój wniosek zostanie rozpatrzony niezwłocznie. Po zrealizowaniu wniosku zaprzestaniemy przetwarzać Twoje dane w celu marketingowym, w tym także w celu otrzymywania informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną oraz poprzez telefon. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że otrzymasz, od nas informacje, z których zrezygnowałeś cofając zgodę.
Jeżeli posiadamy Twoje dane na potrzeby realizacji innych celów (np. realizacji umowy, usługi, wykazania dowodów, dochodzenia roszczeń), to możemy je nadal w tych celach przetwarzać na innej podstawie prawnej.

VIII. Przechowywanie danych
F.H. EVER przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, o których Użytkownik został poinformowany. 
Okres przechowywania danych osobowych jest ustalony w ścisłej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik ma prawo do uzyskania od nas informacji jaki jest prawdopodobny czas przechowywania Twoich danych osobowych.

IX. Udostępnianie danych innym podmiotom
Za zgodą Użytkownika w zależności od celu przetwarzania danych, oraz treści zgody na przetwarzanie i udostępnienie, Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom wskazanym w zgodach.

Możemy udostępnić Twoje dane podmiotom przetwarzającym – firmom świadczącym usługi na nasze zlecenie, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, w szczególności w zakresie usług IT, usług marketingowych (m.in. agencje marketingowe), badań rynku, organizacji i realizacji wydarzeń, call center.


Wskazujemy, że w przypadku gdy odbiorcy danych będą samodzielnie i w imieniu własnym zbierać dane osobowe od Użytkownika i np. oferować produkty i usługi za pośrednictwem własnych kanałów, są wówczas odrębnymi administratorami danych, i w tym zakresie ponoszą swoją własną odpowiedzialność za przetwarzania takich danych osobowych, nie podlegając warunkom naszej Polityki.

X. Cookies
W związku z korzystaniem przez Ciebie ze stron internetowych F.H. EVER gromadzi także dane zawarte w logach systemowych. F.H. EVER wykorzystuje je przede wszystkich w celach technicznych związanych z administracją naszych serwerów. Ponadto F.H. EVER korzysta z tych informacji na potrzeby związane ze zbieraniem statystycznych informacji demograficznych. Prowadzone statystyki pozwalają nam przede wszystkim na analizę korzystania z funkcjonalności dostarczanych przez strony www F.H. EVER. W logach systemowych gromadzone są informacje o adresach IP (numer interfejsu sieciowego), jednakże dane te nie pozwalają nam na jednoznaczne zidentyfikowanie użytkownika (wskazanie konkretnej osoby fizycznej korzystającej z komputera czy innego urządzenia podłączonego do Internetu).

Cookies

Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez portal i zapisywane na komputerze Użytkownika (bądź innym urządzeniu, z którego korzysta). Nie używamy cookies do gromadzenia danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko lub adres e-mail.

Portal wykorzystuje pliki cookies w celu rozpoznawania osobistych preferencji Użytkownika. Innymi słowy stosowane przez strony internetowe pliki cookies pozwalają na rozpoznanie komputera Użytkownika w czasie kolejnej wizyty w portalu i mają jedynie ułatwiać korzystanie z portalu .

Reklama banerowa

Dane zebrane podczas wizyty Użytkownika na naszych stronach internetowych wykorzystujemy po to, aby wyświetlać tzw. reklamę banerową (ogłoszenia reklamowe). Reklama ta przeważnie wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka) lub piksele. Naszym celem jest opracowanie oferty reklamowej, która będzie atrakcyjna i korzystna dla Użytkownika, dlatego w ramach reklamy banerowej Użytkownik może zobaczyć przede wszystkim produkty, które oglądał już na naszej stronie lub produkty podobne do oglądanych przez niego wcześniej na innych stronach (tzw. retargeting). W ramach reklamy banerowej nie wykorzystujemy danych osobowych, które wskazywałyby bezpośrednio na konkretnego Użytkownika.

Więcej informacji na temat wykorzystywania przez nas plików cookies znajdziesz tutaj bądź na poszczególnych stronach markowych.

XI. Zmiany w Polityce
F.H. EVER zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce, co może wynikać z potrzeby dostosowania do zmian w przepisach prawa czy obowiązujących standardów prywatności, czy też rozszerzenia naszej oferty. W związku z tym o wszelkich zmianach F.H. EVER będzie informowała stosownym komunikatem na swoich stronach internetowych.

XII. Prawa autorskie
Wszelkie prawa do www.sklepever.pl, w tym do wszelkich jego elementów graficznych, zdjęć oraz układu stron www oraz jakichkolwiek innych jego elementów są zastrzeżone. Strona oraz wszystkie jej elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 880, z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U z 2018 r., poz. 419) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U z 2001 Nr 128, poz.1402, z późn. zm.).

 

FORMULARZE ZWROTU:

Formularz w formacie PDF –  formularz(Acrobat Reader)


Aby ułatwić procedurę zwrotu lub wymiany przygotowaliśmy dla Ciebie powyższe formularze, które wystarczy wydrukować, wypełnić i umieścić w pudełku wraz z paragonem. Pomaga on nam przeprowadzić transakcję w jak najkrótszym czasie i pozwala wyeliminować ewentualne błędy.
 

FORMULARZE REKLAMACYJNE:

Formularz w formacie PDF –  formularz (Acrobat Reader) 

 
Proszę podać przyczynę reklamacji (krótki opis uszkodzeń), swoje dane osobowe, dane kontaktowe i nr konta, na który ma być dokonany zwrot należności. 
Należy dołączyć dowód zakupu – (jest podstawą do przyjęcia towaru do reklamacji).